การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่๑๐ งานบุญประจำปี ๒๕๖๒

62 Song10 BG P5

ผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ครั้งที่๑๐

62 winTT W1ประเภทอายุไม่เกิน ๑๐ ปี

62 winTT W2ประเภทอายุ ๑๐-ไม่เกิน ๑๕ ปี

62 winTT W3ประเภทอายุ ๑๕-๒๐ ปี

62 winTT W4ประเภทอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป
ประเภทอายุไม่เกิน ๑๐ ปี
รอบชิงชนะเลิศเพลงช้า-เร็ว

62 win1 S1ชนะเลิศ

62 win1 Q1ชนะเลิศ

62 win1 S2รองอันดับ๑

62 win1 Q2รองอันดับ๑

62 win1 S3รองอันดับ๒

62 win1 Q3รองอันดับ๒

62 win1 S4ขวัญใจมหาชน

62 win1 Q4ขวัญใจมหาชน

62 win1 S5รางวัลชมเชย

62 win1 Q5รางวัลชมเชย

62 win1 S6รางวัลชมเชย

62 win1 Q6รางวัลชมเชย

62 win1 S7รางวัลชมเชย

62 win1 Q7รางวัลชมเชย

62 win1 S8รางวัลชมเชย

62 win1 Q8รางวัลชมเชย
       
ประเภทอายุ ๑๐-๑๕ ปี
รอบชิงชนะเลิศเพลงช้า-เร็ว

62 win2 S1ชนะเลิศ

62 win2 Q1ชนะเลิศ

62 win2 S2รองอันดับ๑

62 win2 Q2รองอันดับ๑

62 win2 S3รองอันดับ๒

62 win2 Q3รองอันดับ๒

62 win2 S4ขวัญใจมหาชน

62 win2 Q4ขวัญใจมหาชน

62 win2 S5รางวัลชมเชย

62 win2 Q5รางวัลชมเชย

62 win2 S6รางวัลชมเชย

62 win2 Q6รางวัลชมเชย

62 win2 S7รางวัลชมเชย

62 win2 Q7รางวัลชมเชย

62 win2 S8รางวัลชมเชย

62 win2 Q8รางวัลชมเชย

62 win2 S9รางวัลชมเชย

62 win2 Q9รางวัลชมเชย

62 win2 S10รางวัลชมเชย

62 win2 Q10รางวัลชมเชย

62 win2 S11รางวัลชมเชย

62 win2 Q11รางวัลชมเชย
       
ประเภทอายุ ๑๕-๒๐ ปี
รอบชิงชนะเลิศเพลงช้า-เร็ว

62 win3 S1ชนะเลิศ

62 win3 Q1ชนะเลิศ

62 win3 S2รองอันดับ๑

62 win3 Q2รองอันดับ๑

62 win3 S3รองอันดับ๒

62 win3 Q3รองอันดับ๒

62 win3 S4ขวัญใจมหาชน

62 win3 Q4ขวัญใจมหาชน

62 win3 S5รางวัลชมเชย

62 win3 Q5รางวัลชมเชย

62 win3 S6รางวัลชมเชย

62 win3 Q6รางวัลชมเชย

62 win3 S7รางวัลชมเชย

62 win3 Q7รางวัลชมเชย

62 win3 S8รางวัลชมเชย

62 win3 Q8รางวัลชมเชย

62 win3 S9รางวัลชมเชย

62 win3 Q9รางวัลชมเชย

62 win3 S10รางวัลชมเชย

62 win3 Q10รางวัลชมเชย
       
ประเภทอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป
รอบชิงชนะเลิศเพลงช้า-เร็ว

62 win4 S01ชนะเลิศ

62 win4 Qf1ชนะเลิศ

62 win4 S02รองอันดับ๑

62 win4 Qf2รองอันดับ๑

62 win4 S03รองอันดับ๒

62 win4 Qf3รองอันดับ๒

62 win4 S04ขวัญใจมหาชน

62 win4 Qf4ขวัญใจมหาชน

62 win4 S05รางวัลชมเชย

62 win4 Qf5รางวัลชมเชย

62 win4 S06รางวัลชมเชย

62 win4 Qf6รางวัลชมเชย

62 win4 S07รางวัลชมเชย

62 win4 Qf7รางวัลชมเชย

62 win4 S08รางวัลชมเชย

62 win4 Qf8รางวัลชมเชย