การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่๔ งานประจำปี ทอดผ้าป่าสามัคคี เทศน์มหาชาติและงานวันบูรพาจารย์  ๑๙ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘

2558 4 1Background

ผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่๔

0.1คณะกรรมการรอบชิงชนะเลิศ

0.2ประเภททีมประถมศึกษา

0.3ประเภทประถมศึกษา ๑-๓

0.4ประเภทประถมศึกษา ๔-๖
0.5ประเภทมัธยมศึกษา ๑-๓ 0.6ประเภทมัธยมศึกษา ๔-๖ 0.7ประเภทบุคคลทั่วไป 0.8ประเภทบุคคลอายุ ๔๐
การประกวดร้องเพลง ครั้งที่๔
ประเภทประถมศึกษา ๑ - ๓

1.1.1ชนะเลิศ (เพลงช้า)

1.2.1รองอันดับ๑ (เพลงช้า)

1.3.1รองอันดับ๒ (เพลงช้า)
1.1.2ชนะเลิศ (เพลงเร็ว) 1.2.2รองอันดับ๑ (เพลงเร็ว) 1.3.2รองอันดับ๒ (เพลงเร็ว)
ประเภทประถมศึกษา ๔ - ๖

2.1.1ชนะเลิศ (เพลงช้า)

2.2.1รองอันดับ๑ (เพลงช้า)

2.3.1รองอันดับ๒ (เพลงช้า)
2.1.2ชนะเลิศ (เพลงเร็ว) 2.2.2รองอันดับ๑ (เพลงเร็ว) 2.3.2รองอันดับ๒ (เพลงเร็ว)
ประเภทมัธยมศึกษา ๑ - ๓

3.1.1ชนะเลิศ (เพลงช้า)

3.2.1รองอันดับ๑ (เพลงช้า)

3.3.1รองอันดับ๒ (เพลงเร็ว)
3.1.2ชนะเลิศ (เพลงเร็ว) 3.2.2รองอันดับ๑ เพลงเร็ว) 3.3.2รองอันดับ๒ (เพลงเร็ว)
ประเภทมัธยมศึกษา ๔ - ๖

4.1.1ชนะเลิศ (เพลงช้า)

4.2.1รองอันดับ๑ (เพลงช้า)

4.3.1รองอันดับ๒ (เพลงช้า)
4.1.2ชนะเลิศ (เพลงเร็ว) 4.2.2รองอันดับ๑ (เพลงเร็ว) 4.3.2รองอันดับ๒ (เพลงเร็ว)
ประเภทบุคคลทั่วไป

5.1.1ชนะเลิศ (เพลงช้า)

5.2.1รองอันดับ๑ (เพลงช้า)

5.3.1รองอันดับ๒ (เพลงช้า)
5.1.2ชนะเลิศ (เพลงเร็ว) 5.2.2รองอันดับ๑ (เพลงเร็ว) 5.3.2รองอันดับ๒ (เพลงเร็ว)
ประเภทบุคคล(อายุ๔๐ปีขึ้นไป)

6.1.1ชนะเลิศ (เพลงช้า)

6.2.1รองอันดับ๑ (เพลงช้า)

6.3.1รองอันดับ๒ (เพลงช้า)
6.1.2ชนะเลิศ (เพลงเร็ว) 6.2.2รองอันดับ๑ (เพลงเร็ว) 6.3.2รองอันดับ๒ (เพลงเร็ว)