การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่๕ งานสมโภชกฐินสามัคคีประจำปี ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

2558 5Background

ผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่๕

01ประเภทประถมศึกษา

02ประเภทมัธยมศึกษา

03 ประเภทบุคคลทั่วไป
 การประกวดร้องเพลง ครั้งที่๕
ประเภทประถมศึกษา

1.1.1ชนะเลิศ (เพลงช้า)

1.2.1รองอันดับ๑ (เพลงช้า)

1.3.1รองอันดับ๒ (เพลงช้า)
1.1.2ชนะเลิศ (เพลงเร็ว) 1.2.2รองอันดับ๑ (เพลงเร็ว) 1.3.2รองอันดับ๒ (เพลงเร็ว)
ประเภทมัธยมศึกษา

3.1.1ชนะเลิศ (เพลงช้า)

3.2.1รองอันดับ๑ (เพลงช้า)

3.3.1รองอันดับ๒ (เพลงช้า)
3.1.2ชนะเลิศ (เพลงเร็ว) 3.2.2รองอันดับ๑ (เพลงเร็ว) 3.3.2รองอันดับ๒ (เพลงเร็ว)
ประเภทบุคคลทั่วไป

5.1.1ชนะเลิศ (เพลงช้า)

5.2.1รองอันดับ๑ (เพลงช้า)

5.3.1รองอันดับ๒ (เพลงช้า)
5.1.2ชนะเลิศ (เพลงเร็ว) 5.2.2รองอันดับ๑ (เพลงเร็ว) 5.3.2รองอันดับ๑ (เพลงเร็ว)