การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่๗ งานประจำปี ทอดผ้าป่าสามัคคี เทศน์มหาชาติและงานวันบูรพาจารย์ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

2560 7Background

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ครั้งที่๗
Z11 Z12 C0009 Z3
ประเภทประถมศึกษา(๑-๓)

7P1 1 1ชนะเลิศ (เพลงช้า)

7P1 2 1รองอันดับ๑ (เพลงช้า)

7P1 3 1รองอันดับ๒ (เพลงช้า)

7P1 4 1ขวัญใจวัดทอง (เพลงช้า)

7P1 1 2ชนะเลิศ (เพลงเร็ว)

7P1 2 2รองอันดับ๑ (เพลงเร็ว)

7P1 3 2รองอันดับ๒ (เพลงเร็ว)

7P1 4 2ขวัญใจวัดทอง (เพลงเร็ว)
       
ประเภทประถมศึกษา(๔-๖)

7P2 1 1 ชนะเลิศ (เพลงช้า)

7P2 2 1 รองอันดับ๑ (เพลงช้า)

7P2 3 1 รองอันดับ๒ (เพลงช้า)

7P2 4 1 ขวัญใจวัดทอง(เพลงช้า)

7P2 1 2 ชนะเลิศ (เพลงเร็ว)

7P2 2 2 รองอันดับ๑ (เพลงเร็ว)

7P2 3 2 รองอันดับ๒ (เพลงเร็ว)

7P2 4 2 ขวัญใจวัดทอง(เพลงเร็ว)
       
ประเภทมัธยมศึกษา(๑-๓)

7M1 1 1ชนะเลิศ (เพลงช้า)

7M1 2 1รองอันดับ๑ (เพลงช้า)

7M1 3 1รองอันดับ๒ (เพลงช้า)

7M1 4 1ขวัญใจวัดทอง (เพลงช้า)

7M1 1 2ชนะเลิศ (เพลงเร็ว)

7M1 2 2รองอันดับ๑ (เพลงเร็ว)

7M1 3 2รองอันดับ๒ (เพลงเร็ว)

7M1 4 2ขวัญใจวัดทอง (เพลงเร็ว)
       
ประเภทมัธยมศึกษา(๔-๖)

7M2 1 1ชนะเลิศ (เพลงช้า)

7M2 2 1รองอันดับ๑ (เพลงช้า)

7M2 3 1รองอันดับ๒ (เพลงช้า)

7M2 4 1ขวัญใจวัดทอง (เพลงช้า)

7M2 1 2ชนะเลิศ (เพลงเร็ว)

7M2 2 2รองอันดับ๑ (เพลงเร็ว)

7M2 3 2รองอันดับ๒ (เพลงเร็ว)

7M2 4 2ขวัญใจวัดทอง (เพลงเร็ว)
       
ประเภทบุคคลทั่วไป

7P3 1 1ชนะเลิศ (เพลงช้า)

7P3 2 1รองอันดับ๑ (เพลงช้า)

7P3 3 1รองอันดับ๒ (เพลงช้า)

7P3 4 1ขวัญใจวัดทอง (เพลงช้า)

7P3 1 2ชนะเลิศ (เพลงเร็ว)

7P3 2 2รองอันดับ๑ (เพลงเร็ว)

7P3 3 2รองอันดับ๒ (เพลงเร็ว)

7P3 4 2ขวัญใจวัดทอง (เพลงเร็ว)