P2 01

๑.ประวัติวัด
๑.ประวัติวัด
อ่านเพิ่มเติม
๒.พระประธาน
๒.พระประธาน
อ่านเพิ่มเติม
๔.อุโบสถภายนอก
๔.อุโบสถภายนอก
อ่านเพิ่มเติม
๕.อุโบสถภายใน
๕.อุโบสถภายใน
อ่านเพิ่มเติม
๑๒.กุฎีพระอุปัชฌาย์เหล็ก
๑๒.กุฎีพระอุปัชฌาย์เหล็ก
อ่านเพิ่มเติม
๘.สถูปพระอุปัชฌาย์เหล็ก
๘.สถูปพระอุปัชฌาย์เหล็ก
อ่านเพิ่มเติม
๙.หอระฆัง
๙.หอระฆัง
อ่านเพิ่มเติม
๑๐.ศาลาการเปรียญ
๑๐.ศาลาการเปรียญ
อ่านเพิ่มเติม
๑๑.ศาลาอาภากรานุสรณ์
๑๑.ศาลาอาภากรานุสรณ์
อ่านเพิ่มเติม