192021222324252627282930313233

กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร

 

V01

พระอินทร์ประทานพร 10 ประการ
แก่พระนางผุสดี 

มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑ กัณฑ์ทศพร

 

ผู้ใด บูชากัณฑ์ทศพร ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมบัติดังปรารถนา

เป็นพระนิพนธ์ใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

กัณฑ์ทศพร ประดับด้วยคาถา ๑๙ พระคาถา

เพลงประจำกัณฑ์ คือ เพลง สาธุการ

                     

                      เมื่อครั้งอดีตกาลที่ล่วงมา นครสีพีรัฐบุรีนั้นมีพระราชาพระนามสีพีราช ทรงครองเมืองโดยทศพิธราชธรรม พระราชาทรงยกบัลลังก์ให้พระโอรสขึ้นเสวยราชย์แทน เมื่อเจริญวัยสมควรแล้ว พระราชโอรสมีพระนามว่า "สัญชัย" และได้อภิเษกกับพระนางผุสดี พระธิดาแห่งราชากรุงมัททราช พรจากภพสวรรค์แต่ปางก่อนนั้นผุสดีเทวีเสวยชาติ เป็นอัครมเหสีของพระอินทร์ เมื่อจะสิ้นพระชนมายุจึงขอกัณฑ์ทศพรจากพระอินทร์ได้ ๑๐ ข้อ ทั้งยังเคยโปรยผงจันทร์แดงถวายพระวิปัสสีพุทธเจ้า และอธิฐานให้ได้เกิด เป็นมารดาพระพุทธเจ้าด้วยพร ๑๐ ข้อนั้นมีดังนี้

                      ๑. ขอให้เกิดในกรุงมัททราช แคว้นสีพี

                      ๒. ขอให้มีดวงเนตรคมงามและดำขลับดั่งลูกเนื้อทราย

                      ๓. ขอให้คิ้วคมขำดั่งสร้อยคอนกยูง

                      ๔. ขอให้ได้นาม "ผุสดี" ดังภพเดิม

                      ๕. ขอให้มีพระโอรสเกริกเกียรติที่สุดในชมพูทวีป

                      ๖. ขอให้พระครรภ์งาม ไม่ป่องนูนดั่งสตรีสามัญ

                      ๗. ขอให้พระถันเปล่งปลั่งงดงามไม่ยานคล้อยลง

                      ๘. ขอให้เส้นพระเกศาดำขลับตลอดชาติ

                      ๙. ขอให้ผิดพรรณละเอียดบริสุทธิ์ดุจทองคำธรรมชาติ

                    ๑๐. ขอให้ได้ปลดปล่อยนักโทษที่ต้องอาญาประหารได้  

                     อานิสงส์ ผู้ใด บูชากัณฑ์ทศพร ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมบัติดังปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจ บุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ ต้องประสงค์อีกเช่นเดียวกัน จะได้บุตรหญิงชายเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปกายงดงาม มีความประพฤติดีกิริยา เรียบร้อยทุกประการฯ

                                         

                                ข้อคิดประจำกัณฑ์

                   การทำบุญจักให้สำเร็จสมประสงค์ต้องอธิษฐานจิต

                   ตั้งเป้าหมายชีวิต ที่ตนปรารถนาไว้

                   ความปรารถนาที่จะสำเร็จสมดังตั้งใจ

                   ผู้นั้นต้องมีศีลบริบูรณ์ กล่าวคือ

                       ๑. ต้องกระทำความดี

                       ๒. ต้องรักษาความดีนั้นไว้

                       ๓. หมั่นเพิ่มพูนความดีให้มากยิ่งขึ้น