๓.กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗/๑ 
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
   
100

สวดมนต์ข้ามปี
๓๑ ธ.ค.๕๗ - ๑ ม.ค.๕๘

สวดมนต์ข้ามปี
๓๑ ธ.ค.๕๗ - ๑ ม.ค.๕๘

งาน ๕ ธันวามหาราช
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ทอดกฐินสามัคคี ๒ พ.ย.๒๕๕๗
๒๙ ต.ค. - ๒ พ.ย. ๒๕๕๗

งานกฐินผลการประกวดร้องเพลง
๒๙ ต.ค. - ๒ พ.ย. ๒๕๕๗

พระภิกษุ-สามเณร ช่วยกันทำ
ท่อระบายน้ำ ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

เทศน์-ทอดผ้าป่าวันสารทไทย
๒๓ กันยายน ๒๕๕๗

งานวันแม่แห่งชาติ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

ตักบาตร วันแม่แห่งชาติ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗