๓.กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗/๒ 
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
   

เทศน์-ทอดผ้าป่าวันสารทไทย
๒๓ กันยายน ๒๕๕๗

งานวันแม่แห่งชาติ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

ตักบาตร วันแม่แห่งชาติ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

งานยกฉัตรหลวงพระประธาน
๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

งานยกฉัตรหลวงพระประธาน
๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗