การก่อสร้างอาคารพระปริยัติธรรม ตั้งแต่เริ่ม-ปัจจุบัน

คุณฤทัยชนก เกตุแก้ว
ประธานอุปถัมภ์การก่อสร้าง
อาคารพระปริยัติธรรมและกุฎีสงฆ์ทรงไทย๕ชั้น

61BD 8 2 1Aa 07 1Aa 06 60BD TH2 60BD TH1

1Aa 05

1Aa 04

1Aa 03

1Aa 02

1Aa 01

    61BD RE    

ALBUM 8

ozio_gallery_nano

ก่อสร้างโดย บริษัท เฟิสท์ โปรไฟล์ จำกัด
เริ่มต้น วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
สิ้นสุด วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๕ วัน